dfr cumulative for dataframe

Cumulative calculation for a series.

Signature

> dfr cumulative (type) --reverse

Parameters

  • type: rolling operation
  • --reverse (-r): Reverse cumulative calculation

Examples

Cumulative sum for a series

> [1 2 3 4 5] | dfr into-df | dfr cumulative sum
╭───┬──────────────────╮
│ # │ 0_cumulative_sum │
├───┼──────────────────┤
│ 01 │
│ 13 │
│ 26 │
│ 310 │
│ 415 │
╰───┴──────────────────╯